services main image

Ne Sjellim Impakt në Biznesin Tuaj.

Shërbimet tona specifike dhe ekspertët tanë ndihmojnë agrobizneset vendase dhe të huaja të rriten dhe të arrijnë nivele të reja tregtimi.

 • Zhvillimi i planit të biznesit për qëllime financimi ose strategjike

  • • Plani i Investimeve
  • • Analizë Tregu
  • • Analizë dhe Projektime Financiare
  • • Plani Operacional
  • • Analizë Risku
  • • Zhvillimi i Strategjisë së Marketingut: Pozicionimi në treg; Strategjia e produktit dhe vendosjes së çmimeve; Krijimi i identitetit visual të markës
  • • Plan veprimi konkret
 • Asistencë në gjetjen e klientëve shqiptarë dhe ndërkombëtarë

  • • Identifikim dhe vendosje kontakti me blerës vendas dhe ndërkombëtarë
  • • Ndërmjetësim në negocimet me blerësit
  • • Verifikim i aktivitetit tregtar të blerësit
  • • Asistencë në përgatitjen dhe prezantimin e ofertës së produktit tuaj
 • Çertifikimi Global G.A.P

  • Asistencë teknike në marrjen e çertifikimit
  • • Zhvillimi i një sistemi të duhur për gjurmimin e ushqimeve
  • • Skanimi dhe trajnimi i fermerëve
  • • Trajnimi i fermerëve në vlerësimin e riskut, në marrjen e mostrave të ujit e tokës si dhe në testimin e MRL si një parakusht për të përfituar Global GAP
  • • Kryerja e auditimeve të brendshme dhe auditimeve të jashtme në koordinim me agronomët dhe konsulentët e CBS
  • • Adresimi i të gjitha mangësive që mund të lindin nga auditimet e jashtme dhe dorëzimi i raportit përfundimtar të çertifikimit të shoqëruar me çertifikatën Global GAP
  • • I gjithë procesi përmbyllet me lëshimin e certifikatës
 • Çertifikimi HACCP

  • • Konsulentët tanë do të njihen me gjendjen tuaj, do t'ju tregojnë saktësisht se çfarë duhet të bëhet; ju udhëzojmë hap pas hapi drejt përputhjes dhe certifikimit HACCP
 • Standartet ISO 22000 and ISO 14000

  • • Këshillim për përmbushjen e kritereve të çertifikimit
 • Çertifikimi Organic

  • • Trajnim dhe auditim të brendshëm
  • • Zhvillimi i Planit të Sistemit Organik
  • • Rishikimi dhe regjistrimi i inputeve
 • Çertifikimi OriginAL

  • • Këshillim për përmbushjen e kritereve të çertifikimit
 • Strategjia e gatishmërisë për eksport

  • • Identifikimi i panaireve ndërkombëtare të përshtatshme për ofertën e produkteve të klientit.
  • • Përgatitja e klientit për të marrë pjesë në panaire: Portofoli i produkteve; Prezantime; Materiale promocionale; Përgatitja dhe brandimi i stendës në panair.
  • • Vendosja e kontaktit me blerës të mundshëm nëpërmjet takimeve B2B të vendosura paraprakisht.
  • • Udhëtimi dhe pjesëmarrja në panair në emër të klientit.
 • Marketing Digjital

  • • Shkrimi i artikujve promovues nga gazetarë profesionistë dhe publikimi i tyre në IntoAlbania dhe Agroweb
  • • Banera promocionalë në IntoAlbania dhe Agroweb
  • • Krijimi i videolajmeve për biznesin tuaj
  • • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve sociale të biznesit tuaj
 • Shërbime të tjera mbështetëse

  • • Zhvillimi i një faqeje web profesionale për kompaninë tuaj
  • • Këshillim dhe ndërmjetësim për integrimin e teknologjive të reja në fushën e bujqësisë
 • Keni selektuar:

   Plotesojeni formen per te permbushur kerkesen

  • Asistencë në gjetjen e furnitorëve lokalë të

   • • Kontaktimi i shitësve të interesuar dhe identifikimi i furnitorit përkatës në emër të blerësit.
   • • Asistencë për shitësit në ofrimin e një oferte adekuate që korrespondon me specifikimet e blerësit, vëllimin e pritur, paketimin dhe dinamikën e dorëzimit.
   • • Asistencë në dërgimin e mostrave tek blerësi, përgatitjen dhe dërgimin e dërgesës prove.
   • • Ndërmjetësim në proçesin e negociatave me shitësit.
   • • Verifikimi i shitësit për të garantuar besueshmërinë e tij.
   • • Asistencë në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për eksport.
  • Organizimi i një vizite tregtare për blerësit

   • • Asistencë në organizimin e një vizite efektive në Shqipëri dhe lehtësimin e takimeve B2B me shitës të përzgjedhur paraprakisht.
   • • Mbajtja e kontaktit në vazhdimësi me shitësit që shihen me interes nga blerësi.
  • Asistencë në gjetjen e kompanive logjistike tokësore, detare dhe ajrore

   • • Identifikimi i kompanive logjistike më të përshtatshme për transportin e vëllimit të kërkuar nga blerësi.
  • Keni selektuar:

    Plotesojeni formen per te permbushur kerkesen